การเตรียมความพร้อมสำหรับระดับเตรียมอุดมศึกษา - ออสเตรเลีย

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับระดับเตรียมอุดมศึกษาในออสเตรเลียช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวัฒนธรรมของออสเตรเลีย นักเรียนอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปีพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในขณะที่เสริมสร้างทักษะการศึกษา การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของออสเตรเลีย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา สังคม และกีฬากับเพื่อนจากทั่วโลก หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสำหรับความสำเร็จในระดับเตรียมอุดมศึกษาในออสเตรเลีย

หลักสูตรการศึกษา

ทักษะที่สำคัญด้านภาษา:

 • การฟัง
 • การพูด
 • การอ่าน
 • การเขียน

ในระดับที่สูงขึ้น การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้มุ่งเน้นในวิชาต่างๆ ในระดับเตรียมอุดมศึกษาของออสเตรเลียโดยเฉพาะ ได้แก่:

 • คณิตศาสตร์
 • การพัฒนาตนเอง
 • วิทยาศาสตร์
 • สุขภาพและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สังคมมนุษย์

การเตรียมความพร้อมสำหรับระดับเตรียมอุดมศึกษา

 • จำนวนระดับ:
  • ต่ำกว่าพื้นฐาน-กลางขั้นสูง
 • จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์:
  • 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ระยะเวลาของหลักสูตร
  • 1 ถึง 52 สัปดาห์
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน:
  • นักเรียน 18 คน
 • ข้อกำหนดด้านอายุ:
  • อายุต่ำสุดคือ 13 ปีและอายุสูงสุดคือ 17 ปี
 • ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา:
  • นักเรียนจะต้องสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและสนทนาขั้นพื้นฐาน เช่น การแนะนำตัวเอง และบอกว่าพวกเขามาจากที่ใด เหมาะสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ประถมศึกษาในประเทศของตน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับ

ELS ให้บริการ 5 ระดับความเชี่ยวชาญ (พื้นฐานจนถึงสูง) รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด แต่ละระดับมีระยะเวลา 12 สัปดาห์ แต่ผลการประเมินของคุณในทุกสี่ สัปดาห์จะกำหนดว่าคุณสามารถเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไปได้เมื่อใด
ระดับพื้นฐาน
ระดับ
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลางขั้นต่ำ
ระดับ CEFR B1
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • สามารถเข้าร่วมการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ระดับกลาง
ระดับ CEFR B1+/B2
 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วพอสมควรในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
 • สามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ใช้คำศัพท์ที่หลากหลายและสามารถที่จะใช้รูปแบบสำนวนอื่นๆ
ระดับกลางขั้นสูง
ระดับ CEFR B2
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความถูกต้องและความคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการอ่านและการเขียน
 • สามารถรักษาการสนทนาในหัวข้อหลากหลายที่คุ้นเคย
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม

ตัวอย่างตารางเวลาของหลักสูตร

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา