Các Đối Tác Lộ Trình Ở Úc

ELS Universal English College cung cấp nhiều sự chọn lựa để tiếp tục học tập tại Australia. Nhờ vào phẩm chất cao và danh tiếng của chương trình Tiếng Anh Học Thuật (AE) của mình, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hơn 40 lộ trình tuyển sinh trực tiếp vào các trường đại học, trường TAFE và trường cao đẳng hàng đầu của Úc. Những sinh viên đã hoàn tất thành công chương trình AE của chúng tôi có thể được nhận vào những cơ sở giáo dục hàng đầu này mà không cần phải thi IELTS hay TOEFL. Các đối tác lộ trình của chúng tôi là:

Những Trường Đại Học

Các Chương Trình Khác Đào Tạo Cử Nhân và Cao Học

Chứng chỉ, Bằng chuyên môn và Chương trình Đại cương

Tải xuống Lộ trình tuyển sinh trực tiếp ELS Sydney

 

Universal Education Centre Pty Ltd CRICOS Code 00053J

ELS Universal English College cung cấp nhiều sự chọn lựa để tiếp tục học tập tại Australia. Nhờ vào phẩm chất cao và danh tiếng của chương trình Tiếng Anh Học Thuật (AE) của mình, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hơn 40 lộ trình tuyển sinh trực tiếp vào các trường đại học, trường TAFE và trường cao đẳng hàng đầu của Úc. Những sinh viên đã hoàn tất thành công chương trình AE của chúng tôi có thể được nhận vào những cơ sở giáo dục hàng đầu này mà không cần phải thi IELTS hay TOEFL. Các đối tác lộ trình của chúng tôi là:

Những Trường Đại Học

Các Chương Trình Khác Đào Tạo Cử Nhân và Cao Học

Chứng chỉ, Bằng chuyên môn và Chương trình Đại cương

Tải xuống Lộ trình tuyển sinh trực tiếp ELS Sydney

 

Universal Education Centre Pty Ltd CRICOS Code 00053J