Các Chương Trình Tiếng Anh

Các Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát


Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và giao tiếp tổng quát. Chương trình du học tiếng Anh Tiếng Anh Bán Chuyên Sâu và Khám Phá Hoa Kỳ tổ chức những lớp học vào buổi sáng, giúp bạn có thời giờ khám phá thế giới chung quanh và thực hành cải thiện tiếng Anh.

Hoa Kỳ

Tiếng Anh Tổng Quát - Hoa Kỳ

Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát của chúng tôi giúp bạn giao tiếp chính xác và hiệu quả hơn. 

Tiếng Anh Bán Chuyên Sâu - Hoa Kỳ

Học tiếng Anh trong khi vẫn được tự do khám phá thế giới chung quanh.

Úc

Tiếng Anh Tổng Quát (Ban Ngày) - Úc

Các chương trình Tiếng Anh Tổng Quát của ELS ở Úc giúp bạn cải thiện những kỹ năng thiết yếu về tiếng Anh.

Tiếng Anh Tổng Quát (Buổi Tối) - Úc

Các chương trình Tiếng Anh Tổng Quát của ELS ở Úc giúp bạn cải thiện những kỹ năng thiết yếu về tiếng Anh.

Canada

Tiếng Anh Tổng Quát - Canada

Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát của chúng tôi giúp bạn giao tiếp chính xác và hiệu quả hơn.

Tiếng Anh Bán Chuyên Sâu - Canada

Học tiếng Anh trong khi vẫn được tự do khám phá thế giới chung quanh.

Ấn Độ

Tiếng Anh Tổng Quát - Ấn Độ

Khóa học Tiếng Anh Tổng Quát của chúng tôi giúp bạn giao tiếp chính xác và hiệu quả hơn.

Tiếng Anh Bán Chuyên Sâu - Ấn Độ

Học tiếng Anh trong khi vẫn được tự do khám phá thế giới chung quanh. 

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên