Apply now for university scholarships from ELS 

Tin Tức từ ELS

Apply Now for University Scholarships for International Students

Thg7 19, 2016 4:00 SA

Learn about the hundreds of ELS partner universities offering scholarships to international students! See scholarship opportunities from universities in Australia, Canada and the United States.

ELS University Guide Online provides you with a list of over 180 universities that offer scholarships for international students. These universities provide financial opportunities for international students to achieve their educational goals.

Click here to begin your journey.


Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên