ELS hợp tác với hơn 650 trường đại học đối tác trên khắp thế giới. Các mối quan hệ hợp tác này cho phép chúng tôi cung cấp các chương trình cụ thể dành cho sinh viên quốc tế, đồng thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình tuyển sinh đại học.

iStock-470786439.jpg

Hỗ trợ Tuyển sinh Đại học

Quy trình tuyển sinh đại học có thể phức tạp, đặc biệt là đối với các sinh viên quốc tế. Chuyên viên dịch vụ tuyển sinh đại học của chúng tôi hiểu được tính phức tạp của quy trình này cũng như tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định này.

Nhân viên tuyển sinh ELS cả chúng tôi sẽ:

  • Hỗ trợ bạn tìm các lựa chọn giáo dục đại học tốt nhất để giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình
  • Giúp bạn đảm bảo trúng tuyển có điều kiện
  • Quản lý và xử lý tất cả các hồ sơ ứng tuyển cần thiết
  • Liên lạc với trường đại học
  • Cập nhật cho bạn mọi thông tin quan trọng, bao gồm tuyển sinh có điều kiện và các tài liệu tuyển sinh

Các Chương trình Đại học

Yêu cầu thêm thông tin | Nói chuyện với một cố vấn

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.